Τ Ε Ι   Π Ε Ι Ρ Α Ι Α
Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ   Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν
Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816 / 21-05-99, τ. Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα.

Αρθρο 1

Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές

1. Σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. καθίστανται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι εγγραφές των νεοεισαγομένων σπουδαστών γίνονται στο οικείο τμήμα της σχολής μέσα στα χρονικά άρια που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις, για την εισαγωγή νέων σπουδαστών και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ίδιες αποφάσεις.

Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη, για την εγγραφή τους απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικά, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, με αιτιολογημένη απάφαση του συμβουλίου της σχολής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λογοι της καθυστέρησης.

Σπουδαστής που δε γράφτηκε ούτε με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής του στα Τ.Ε.Ι.

4. Σπουδαστής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ δεν μπορεϊ να είναι συγχρόνως σπουδαστής και σε άλλο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Αρθρο 2

Ανανέωση εγγραφής

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 27 ν. 1404/1983, ο σπουδαστής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής. Η ανανέωση γίνεται μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την ένσρξη των μαθημάτων του εξαμήνου με ειδική έντυπη δήλωση που διατίθεται από το τμήμα.

2. Για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου του έιρθρου αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου του τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε απολειστική προθεσμία (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης.

3. Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στα Τ.Ε.Ι. και διαγράφεται από τα μητρώα της σχολής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Συμβούλιο του Τμήματος με απόφασή του, μπορεί να παρατείνει τους χρόνους.

Αρθρο 3

Κύκλοι σπουδών, έναρξη διακοπή και λήξη μαθημάτων

1. Τη βασική εκπαιδευτική μονάδα στα Τ.Ε.Ι. αποτελεί το διδακτικό εξάμηνο. Κάθε διδακτικό έτος που αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου, περιλαμβάνει δύο αυτοτελή διδακτικά εξάμηνα: το χειμερινό το οποίο αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις 20 Σεπτεμβρίου και το Εαρινό, το οποίο αρχίζει μετά τη λήξη των εξετάσεων β' περιοδου του χειμερινού εξαμήνου.

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και δύο εξεταστικές περιόδους διάρκειας δύο εβδομάδων η καθεμία. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους (αρ. 27 Ν. 1404/1983). Μεταξύ των δύο εξεταστικών περιόδων του χειμερινού εξαμήνου ή μετά την λήξη της δεύτερης εξεταστικής περιόδου και μέχρι την έναρξη του εαρινού εξαμήνου μπορούν να περιλαμβάνονται ημέρες ελεύθερες μαθημάτων.

2. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων, των εξετάσεων και των διακοπών του επόμενου διδακτικού έτους, καθορίζονται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε συνδυασμό μ' εκείνες του άρθρου 27 του Ν. 1404183, από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. και ανακοινώνονται με ευθύνη του Αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ι. ενιαία για όλες τις σχολές του Τ.Ε.Ι. το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οργανωση σπουδών, μορφές διδασκαλίας, εκπαιδευτικές εκδρομές

Αρθρο 4

Οργάνωση μαθημάτων - Προγράμματα σπουδών

1. Οι σπουδές στο Τ.Ε.Ι. οργανώνονται με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε τμήματος διακρίνονται σε γενικά υποχρεωτικά, κατ'επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά, ως εξής:

α. γενικά υποχρεωτικα μαθήματα είναι τα μαθήματα υποδομής και τα βασικά μαθήματα της ειδικότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για ολους τους σπουδαστές του τμήματος.

β. κατεπιλογήν υποχρεωτικα μαθήματα είναι μαθήματα ειδικότητας που επιλέγονται από τους σπουδαστές από πίνακα περισσοτέρων μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι ομαδοποιημένα, οποτε ο σπουδαστής επιλέγει υποχρεωτικά όλα τα μαθήματα μιας ομάδας, εκτός εάν είναι αδύνατη η διδασκαλία όλων των μαθημάτων μιας ομάδας. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ελεύθερη επιλογή για τη συμπλήρωση των μαθημάτων της ομάδας. Εάν έχουν οριστεί κατευθύνσεις, τα μαθήματα που τις χαρακτηρίζουν είναι ομαδοποιημένα.

γ. προαιρετικα μαθήματα είναι μαθήματα γενικής μορφωσης ή μαθήματα εμβάθυνσης, υποδομής ή διεπιστημονικά, ή διαπανεπιστημιακά σε συνεργασία με τριτοβάθμια Ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών του τμήματος χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διδακτικών μονάδων (δ.μ.). Η διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε μια εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας, για ολα τα μαθήματα του τμήματος. Η πτυχιακή εργασία χαρακτηρίζεται απο 10 μέχρι 15 δ.μ. Στις εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν αντιστοιχούν διδακτικές μονάδες.

3. Για τη λήψη του πτυχίου του τμήματος ορίζεται για τα κατεπιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και για τα προαιρετικά μαθήματα ένας ελάχιστος συνολικός αριθμός διδακτικών μονάδων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
Ειδικότερα με βάση το περίγραμμα σπουδών και τη δέσμευση του εδαφίου (γ) της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού καθορίζεται ο αριθμός των διδακτικών μονάδων για τα κατεπιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα.

4. Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σ' ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο του δεύτερου.
Ενα μάθημα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούμενο ενός μαθήματος και εξαρτώμενο από άλλο μάθημα. Για κάθε μάθημα μπορεί να υπάρχουν μέχρι δύο (2) προαπαιτούμενα μαθήματα και σε κάθε προαπαιτούμενο αντιστοιχούν μέχρι δύο (2) εξαρτώμενα μαθήματα.
Τα αλληλοσυνδεόμενα με τον τροπο αυτά μαθήματα σχηματίζουν ομάδες που περιλαμβάνουν μέχρι τρία (3) μαθήματα και δεν έχουν μεταξύ τους κοινά μαθήματα.
Με απόφαση της Γ. Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται ο αριθμός των προαπαιτουμένων και αλληλοσυνδεομένων μαθημάτων που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% & 35% αντίστοιχα, του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων.

5. Η Γενική Συνέλευση του τμήματος αποφασίζει με βάση το περίγραμμα του προγράμματος σπουδών για: α) τον καταρχήν διαχωρισμό των μαθημάτων σε θεωρητική, φροντιστηριακή και εργαστηριακή μορφή διδασκαλίας, β) την ειδικοτερη ανάλυση του περιγράμματος και των εβδομαδιαίων ωρών κάθε μαθήματος και γ) τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα από αυτά μαθήματα κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

Στις Συνελεύσεις των Τμημάτων ειδικότητας, η συμμετοχή των τακτικών καθηγητών των Γενικών Τμημάτων, που διδάσκουν στο Τμήμα, είναι υποχρεωτική.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση του τμήματος κατά την κατανομή των μαθημάτων του τμήματος ανά εξάμηνο σπουδών, σύμφωνα με την παράγραφο 1Iβ του άρθρου 26 του ν. 1404/83, μεριμνά ώστε:

α. τα τυπικά προγράμματα των τριών πρώτων εξαμήνων σπουδών να μην περιλαμβάνουν κατεπιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

β. να διασφαλίζεται η ορθή αλληλουχία μεταξύ των προαπαιτουμένων και των εξαρτημένων απο αυτά μαθημάτων και

γ. το τυπικό προγραμμα κάθε εξαμήνου σπουδών να περιέχει μαθήματα με συνολικό αριθμό εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών μέχρι 36.

Υπέρβαση του ορίου αυτού δικαιολογείται μόνον αν μεγαλο μέρος του διδακτικού έργου σ' αυτό το εξάμηνο σπουδών προσφέρεται με τη μορφή εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων ή επισκέψεων. Τα μαθήματα των τυπικών προγραμμάτων χαρακτηρίζονται από το είδος τους (γενικά υποχρεωτικά, κατεπιλογήν υποχρεωτικά, προαιρετικά) και απο τις μορφές διδασκαλίας τους (θεωρία, εργαστήρια κ.λ.π.).

6. Εάν στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνονται και μαθήματα που ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο γενικού Τμήματος ή ομάδας μαθημάτων άλλου τμήματος, για την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών του τμήματος, αναφορικά με τα μαθήματα αυτά, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου, του άρθρου αυτού, και κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 τσυ άρθρου 26 του ν. 1404/83, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης του οικείου γενικού τμήματος ή της οικείας ομάδας μαθημάτων. Εάν δεν γίνει δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, η οριστική απόφαση λαμβάνεται από το συμβούλιο της σχολής, προκειμένου για τμήματα και ομάδες μαθημάτων της ίδιας σχολής, ή από το συμβούλιο του Τ. Ε.Ι. σε διαφορετική περίπτωση.

7. Το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, συντάσσεται με τη φροντίδα του Συμβουλίου του Τμήματος και ανακοινώνεται με ευθύνη του προϊσταμένου του τμήματος, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του τμήματος το οποίο περιέχει:

α. τα τυπικά προγράμματα σπουδών κάθε εξαμήνου
β. τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. που θα διδάξουν κάθε μάθημα των τυπικών πρoγραμμάτων και
γ. την ημέρα, την ώρα και την αίθουσα ή το χώρο που θα πραγματοποιηθεί κάθε μάθημα.

Κατά την κατάρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος κάθε τμήματος λαμβάνεται προνοια, ώστε να συμπίπτει ελεύθερος χρόνος 3-4 ωρών σε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας που θα χρησιμοποιείται για τη σύγκληση των οργάνων του τμήματος ή συνελεύσεων των μελών του Τ.Ε.Ι.

8. α. Τα τυπικά προγράμματα των εξαμήνων σπουδών του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές του τμήματος με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, περίπτωση α, του άρθρου αυτού. Ο σπουδαστής μπoρεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό.
Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο τμήμα όλοι οι σπουδαστές ταυτόχρονα με την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής τους.
Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, o σπουδαστής έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσής του, κατά δύο το πολύ μαθήματα.

8. β. Κατά την κατάρτιση του ατομικού πρσγράμματος σπουδών ο σπουδαστής δικαιούται να δηλώσει μαθηματα τα οποία περιλαμβάνονται στο τυπικό προγραμμα του εξαμήνου στο οποίο εγγράφεται ή το πολύ στα τυπικα προγράμματα των δύο επομενων εξαμήνων.

Σπουδαστής που δεν πέρασε επιτυχώς τα μαθήματα του τυπικού προγράμματος του Α' και Β' εξαμήνου σπουδών συνεχίζει να τα δηλώνει υποχρεωτικά στα επόμενα εξάμηνα.

Ο σπουδαστής έχει δικαίωμα να δηλώσει ελεύθερα θεωρητικά μαθήματα και μέχρι 20 ώρες (στρογγυλοποιημένο)εργαστηριακά μαθήματα, δεν μπορεί όμως να δηλώσει εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλώσει το θεωρητικό μέρος του.

8. γ. 0 σπουδαστής μπορεί να δηλώνει θεωρητικά μαθήματα στα προαπαιτούμενα των οποίων έχει λάβει βαθμό τουλάχιστον (4) τέσσερα.

Εάν στη δήλωση των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο σπουδαστής σε ένα εξάμηνο δεν τηρούνται οι όροι του 8β, θεωρείται αυτοδίκαια ότι η δήλωση περιλαμβάνει τα μαθήματα του εξαμήνου εισαγωγής, προκειμένου για πρωτοεισαγόμενους σπουδαστές και για παλαιότερους σπουδαστές τροποποιείται η δήλωση μαθημάτων με απόφαση του συμβουλίου ύστερα από συνεννόηση με τον σπουδαστή.

9. Σε καμμία περίπτωση ο σπουδαστής κατ' εφαρμογήν της (β) περ. της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος, νωρίτερα απο την προβλεπόμενη χρυνική διάρκεια σπουδών του τμήματσς.

Αρθρο 5

Διδασκαλία ξένων γλωσσών

1. Σε κάθε τμήμα των Τ.Ε.Ι. διδάσκονται μία ή περισσότερες από τις γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική ή ρωσική., ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο ή την επαγγελματική κατεύθυνση αποφοίτων του τμήματος. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας έχει ως σκοπό να μάθουν οι σπουδαστές πολύ καλά και σε βαθμο που να μπορούν να κατανοούν κείμενα της ειδικότητάς τους, τη γλώσσα που επέλεξαν.

2. Στο τυπικό πρόγραμμα σπουδών το μάθημα της ξένης γλώσσας διδάσκεται σε τέσσερα τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών. Η ξένη γλώσσα ανήκει στα γενικά υποχρεωτικά ή στα κατεπιλcνήν υποχρεωτικά μαθήμοτα του τμήματος, είναι ομως δυνατό να επιλεγεί και ως προαιρετικο μάθημα στην περίπτωση που άλλη ξένη γλώσσα έχει δηλωθεί ως υποχρεωτική.

3. Ο πρωτοεισαγομενος σπουδαστής που κατέχει την ξένη γλώσσα, μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του από την υποχρεωση παρακολούθησης, της γλώσσας αυτής Για το σκοπό αυτό με απόφαση της οικείας σχολής συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) μέλη του ΕΕΠ της αντίστοιχης γλώσσας, η οποία εξετάζει και εισηγείται στο Συμβούλιο του Τμήματος για την απαλλαγή του ή μη από την παρακολούθηση των μαθημάτων της ξένης γλώσσας για ένα ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών. Τα εξαμηνιαία μαθήματα ξένης γλώσσας από το οποίο απαλλάσσεται ο σπουδαστής, δεν βαθμολογούνται.

Αρθρο 6

Μορφές διδαακαλίας, συνδιδασκαλία

1. Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές: θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία, σεμινάρια, φροντιστηριακές, πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις, ανάθεση εκπόνησης εργασιών ατομικά ή ομαδικά και εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές.

2. α. Η Θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία μαθήματος, παρουσιάζει εποπτικά μια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και τον σχετικό μ' αυτή επιστημονικό προβληματισμό. Τμήμα της διδασκαλίας και μέχρι 25% αυτής μπορεί να περιλαμβάνει και ειδικές ασκήσεις για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων με τη μορφή φροντιστηριακών ασκήσεων ύστερα από απόφαση της ομάδας μαθημάτων. Επίσης μέρος της ύλης μπορεί ν' ανατίθεται για παρουσίαση σε σπουδαστές ατομικά ή ομαδικά. Η συνθετική ερφαρμογή γνώσεων, μεθόδων και διαδικασιών γίνεται σε ειδικά επιλεγμένα θέματα που αναθέτει ο καθηγητής στους σπουδαστές, κατά ομάδες ή ατομικά.

2. β. Τα σεμινάρια στοχεύουν στην επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων σε μεγαλύτερο βάθος και έκταση με τη συνεργασία και καθοδήγηση του διδάσκοντα και τη βοήθεια σχετικής βιβλιογραφίας.

2. γ. Οι εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις πραγματοποιούνται περιοδικά σε κατάλληλους χώρους του Τ.Ε.Ι. ή χώρους εργασίας στους οποίους οι σπουδαστές κάτω από την επίβλεψη και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδεύονται κατά μικρές ομάδες στην εφαρμογή θεωρητικών, επαγγελματικών ή τεχνολογικών μεθοδων, το χειρισμο τεχνικών συστημάτων, τον εθισμό στην ομαδική εργασία, τη σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων κ.λ.π., ώστε να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες.

3.  Η κατανομή των σπουδαστών σε τμήματα, στα εργαστηριακά μαθήματα, γίνεται με ευθύνη του υπεύθυνου του εργαστηρίου. Οι σχετικές καταστάσεις κοινοποιούνται από τον ομαδάρχη στον Προϊστάμενο του Τμήματος κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων.

Αρθρο 7

Διάρκεια διδασκαλίας και ασκήσεων

1. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και φροντιστηριακών ασκήσεων, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45') λεπτά της ώρας μετά τη λήξη της οποίας ακολουθεί διάλειμμα δέκα πέντε (15') λεπτών. Οι φροντιστηριακές, εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις μπορεί να γίνονται χωρίς διάλειμμα μετά από απόφαση της ομάδας μαθημάτων.

2. Η διάρκεια διεξαγωγής των σεμιναρίων ρυθμίζεται από τα διδάσκοντα σε συνεννόηση με τους διδασκόμενους.

Αρθρο 8

Εκπαιδευτικές εκδρομές

1. α. Για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων των σπουδαστών, οργανώνονται με πρωτοβουλία και ευθύνη του τμήματος, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές μικρής χρονικής διάρκειας, όχι περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες το εξάμηνο, σε χώρους εργασίας και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η έγκριση παρέχεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμο του ΤΕΙ.

1. β. Πολυήμερες, άνω των τριών (3) ημερών, εκπαιδευτικές εκδρομές, στο εσωτερικο ή το εξωτερικο πραγματοποιούνται μόνο κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού. Η έγκριση παρέχεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του οικείου τμήματος στην οποία περιλαμβάνεται το πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης μεταφοράς των σπουδαστών και πρόταση του συμβουλίου του οικείου ΤΕΙ.

Αρθρο 9

Προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά μαθήματα

1. Με εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος και αποφαση του συμβουλίου της σχολής είναι δυνατή η διοργάνωση προπαρασκευαστικών μαθημάτων για σπουδαστές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μαθημάτων του τμήματος ή της ξένης γλώσσας. Η διοργάνωση των προπαρασκευαστικών φροντιστηρίων μπορεί να γίνει ή σε επίπεδο σχολής ή σε επίπεδο ΤΕΙ. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται αποφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ μετά απδ εισηγήσεις των ενδιαφερομένων σχολών.

2. Τα προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά μαθήματα διαρκούν ένα διδακτικο εξάμηνο με τρεις (3) το πολύ εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες ανά μάθημα και δεκάξι τουλάχιστον σπουδαστές. Είναι όμως δυνατή η σύμπτυξή τους σε μικρότερο χρονικο διάστημα με ανάλογη αύξηση των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών. Τα προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά μαθήματα γίνονται κατά κανονα πέρα από το κανονικό ωράριο σπουδών και δεν καταλήγουν σε τελική αξιολόγηση της επίδοσης των σπουδών.

3. Η διδασκαλία στα προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά μαθήματα ανατίθεται σε μέλη του Ε.Π. ή Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στη διδασκαλία των κανονικών μαθημάτων, από το Συμβούλιο του Τμήματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Φοίτηση, έλεγχος επίδοσης, επιτυχής παρακολούθηση

Αρθρο 10

Φοίτηση

1. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωσή τους και τις ρυθμίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του παράντος κανονισμού.

2. Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάμηνο για κάθε μάθημα καθορίζονται από την ομάδα μαθημάτων και ανακοινώνονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι ημέρες που επίσημα δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κανονισμού.

3. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμος των ωρων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι, για οποιονδήποτε λόγο, μικρότερος από τα δύο τρίτα (2/3) του προβλεπομένου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο το μάθημα αυτό θεωρείται οτι δε διδάχτηκε (Αρθρ. 27, 3γ. Ν. 1404/83). H διαπίστωση γίνεται κατά τη λήξη του εξαμηνου με nράξη της ομάδας μαθημάτων και ευθύνη του υπεύθυνου αυτής

Αρθρο 11

Βαθμολογική κλίμακα

1. Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας τον βαθμό πέντε (5).

2. Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των σπουδαστών κατά μάθημα, καθορίζεται ως εξής:

3. Ολοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της ακέραιας μονάδος.

Αρθρο 12

Βαθμοί εργαστηρίου, προοδου και εξετάσεων

1. α. Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος, απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία τα 80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου μπορούν να διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις για όσους σπουδαστές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι 15% των πραγματοποιηθεισών ασκήσεων και μέχρι τη συμπλήρωση του 80%. Τη σχετική απόφαση παίρνει η ομάδα μαθημάτων.

β. Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού μέρους μεικτού μαθήματος είναι ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου μετά από απόφαση της ομάδας μαθημάτων,

i) ο μέσος δρος όλων των εrιιμέρους βαθμών των ασκήσεων που ο σπουδαστής έχει διεξαγάγει με εττιτυχία στα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου, ή

ii) οι βαθμοί σε εξετάσεις που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.

γ. Στο τέλος του εξαμήνου ο διδάσκων καταθέτει στο τμήμα τη βαθμολογία του εργαστηρίου ή των πρακτικών ασκήσεων που καταχωρείται στο πρωτόκολλο και αρχειοθετείται.

2. Σπουδαστής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς θεωρητικό μάθημα ή θεωρητικό μέρος μικτού μαθήματος αν επιτύχει τελικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5). H τελική βαθμολογία διαμορφώνεται από την επίδοσή του στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου (γραπτές ή προφορικές). Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας είναι δυνατo μετά από απόφαση της Ο.Μ. να λαμβάνεται υπόψη και η συμμετοχή του σπουδαστή σε διάφορες μορφές αξιολδγησης, όπως ατομικές ή συλλογικές εργασίες σπουδαστών που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ασκήσεις κ.λπ., καθώς και η γενικότερη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία που υιοθετείται σε κάθε συγκεκριμένο μάθημα, με συντελεστή όχι ανώτερο του 20%.
Η σχετική απόφαση της Ο.Μ. θα πρέπει να ανακοινώνεται μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των εγyραφών του εξαμήνου.

3. Σπουδαστής θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκέντρωσε, πέντε (5) τουλάχιστον μονάδες με οποιοδήποτε τρόπο.

4. Ο βαθμός αυτών που προέρχονται από κατάταξη εξάγεται ως εξής : το τμήμα υποδοχής με απόφαση του συμβουλίου του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαλλάσσει τους κατατασσόμενους από μαθήματα ή ασκήσεις που έχουν εξετασθεί με επιτυχία στη σχολή ή το τμήμα προέλευσης, και καθορίζει τα μαθήματα και ασκήσεις προηγούμενων εξαμήνων, στο οποίο οι κατατασσόμενοι οφείλουν να εξεταστούν, εφόσον δεν διδάχθηκαν ή δεν ασκήθηκαν πλήρως ή επαρκώς σ' αυτά, στη σχολή ή το τμήμα προέλευσης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο που έγινε η κατάταξη.

Για μαθήματα που ανήκουν στα Γενικά Τμήματα, οι απαλλαγές θα γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Τμήματος που έχει την αρμοδιότητα των μαθημάτων αυτών.

5. Σπουδαστής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία, υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει να το επαναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο. Αν απέτυχε σε κατεπιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ομάδας μαθημάτων που χαρακτηρίζουν κατεύθυνση, πρέπει να το επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο ή να αλλάξει το μάθημα ή την κατεύθυνση, ενώ αν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα, μπορεί να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο.

Για κάθε μάθημα που δηλώνει ο σπουδαστής, μπορεί να συμμετάσχει στις δύο (2) εξεταστικές περιόδους που ακολουθούν το εξάμηνο.

6. α. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το συνυπολογισμό των βαθμών του θεωρητικού και εργαστηριακού/πρακτικού μέρους του μεικτού μαθήματος, με συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 0,40 και 0,60 και έχουν άθροισμα ένα (1). H κατανομή αυτή καθορίζεται από την ομάδα μαθημάτων με βάση τις ώρες και τις συνθήκες διδασκαλίας ως και τη φύση κάθε μέρους του μαθήματος.

β. Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο βαθμός στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό πρακτικό μέρος του μαθήματος αυτού έχει την ένδειξη τουλάχιστον "καλώς".

γ. Ο τελικός βαθμός αμιγώς εργαστηριακούlπρακτικού ή αμιγώς θεωρητικού μαθήματος είναι ο βαθμός που καθορίζεται στις παραγράφους 1, 3 και 5 του άρθρου αυτού αντίστοιχα.

δ. Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μόνο μέρους μεικτού μαθήματος, ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα επαναλαμβάνεται μόνο ως προς το άλλο μέρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κανονισμός εξετάσεων περιόδου, πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης.

Λήψη πτυχίου

Αρθρο 13

Εξεταστικές περίοδοι εξαμήνου, πρόγραμμα εξετάσεων

1. α. Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθούν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι, δύο (2) εβδομάδων η κάθε μία κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά ή προφορικά κατά την κρίση της ομάδας μαθημάτων, σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από το σπουδαστή και προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα,

1. β. Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται με την έναρξη του εξαμήνου και δεν μπορεί να τροποποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο.

2. Οι εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά μαθήματα ή στο θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων είναι για όλους τους σπουδαστές που τα έχουν δηλώσει υποχρεωτικές και διεξάγονται με βάση το πρόγραμμα που συντάσσεται από το συμβούλιο του τμήματος και ανακοινώνετια με ευθύνη του προϊσταμένου του τμήματος δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.Το πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει:
- το εξεταζόμενο μάθημα με τον κωδικό του αριθμό
- τον εισηγητή των θεμάτων
- ημερομηνία, ώρα και αίθουσα εξετάσεων
- ένδειξη αν το μάθημα εξετάζεται "γραπτά" ή "προφορικά" και
- τα ονοματεπώνυμα των εποπτών και επιτηρητών, δύσ τουλάχιστον για κάθε αίθουσα.

3. Σε περίπτωση που για λόγους μη υπαιτιότητας των σπουδαστών δεν πραγματοποιηθούν οι τελικές εξετάσεις της μιας ή και των δύο εξεταστικών περιόδωνσε μάθημα ή μαθήματα του οικείου διδακτικού εξαμήνου, αυτές διενεργούνται στο αμέσως επόμενο διδακτικό εξάμηνο και μετά τη λήξη των εβδομάδων διδασκαλίας τou εξαμήνου αυτού. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις μαθημάτων που διεξάγονται, σύμφωνα με τα προηγούμενα, στο αμέσως επόμενο διδακτικό εξάμηνο, δεν απαιτείται δήλωση του μαθήματος από το σπουδαστή, ούτε έχουν εφαρμογή, όσον αφορά στα μαθήματα αυτά οι περιορισμοί της διάταξης των περιπτώσεων της παρ. 8 του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού.

Αρθρο 14

Οργάνωση των εξετάσεων περιόδου

1. Τη γενική ευθύνη εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων του τμήματος, έχει o προϊστάμενος του τμήματος, ο οποίος μεριμνά έγκαιρα για τον ορισμό εποπτών, την καταλληλότητα των χώρων, τη διαθεσιμότητα των υλικών και μέσων και γενικότερα για το αδιάβλητο των εξετάσεων.

2. Ως επιτηρητές των εξετάσεων ορίζονται από τον Προϊστάμενο του τμήματος, μέλη του Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. καθώς και οι λοιποί συνεργάτες του τμήματος στα πλαίσια των ωρών απασχόλησης τους κατά βαθμίδα και με συνεκτίμησrη του χρόνου που απαιτείται για την προετοεμασία των εισηγήσεων και για τις διορθώσεις των γραπτών δοκιμίων. Σε περίπτωση έλλειψης του προαναφερομένου προσωπικού, ως επιτηρητές ορίζονται και άλλες κατηγορίες προσωπικού με πράξη του διευθυντή της σχολής.

Τις εξετάσεις μαθήματος γενικού Τμήματος ως επιτηρητές ορίζονται από τον προϊσταμενο του γενικού τμήματος, τα μέλη Ε.Π., Ε.Ε.Π. Ε.Τ.Π. καθώς και οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του Γενικού Τμήματος.

3. Τα θέματα των εξετάσεων εισηγείται αυτός ή αυτοί που δέδαξαν το μάθημα, σύμφωνα με τις διακρίσεις τou άρθρου δ παράγραφος 3α του παρόντος κανονισμού, κατά το εξάμηνα που έληξε και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος, τα θέματα θέτει και εισηγείται άλλος εκπαιδευτικός από την ίδια ομάδα μαθημάτων, που ορίζεται με πράξη του προϊσταμένου του τμήματος μετά από εισήγηση της ομάδας μαθημάτων.

4. Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης, η εξέταση λαμβάνει χώρα κατά ομάδα τριών τουλάχιστον εξεταζομένων σπουδαστών:

5. Η διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων κατά τη γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3) ώρες. Οι εξετάσεις κάθε μαθήματος, διεξάγονται με την ευθύνη του διδασκοντα το μάθημα.

6. Σπουδαστής που απέτυχε σε μάθημα επί τέσσερεις συνεχείς εξεταστικές περιόδους δύναται με πλήρως αιτιαλογημένη αίτησή του προς το συμβούλιο του Τμήματος εντός δέκα (10) rιμερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων και αφού προηγουμένως συμβουλευτεί το γραπτό του, να ζητήσει την αναβαθμολόγησή τσυ από τριμελή επιτροπή.
Το Συμβούλιο, αφού σταθμίσει τους λόγους, δύναται να ορίσει τριμελή επιτροπή από μέλη της οικείας Ομάδας Μαθημάτων με τη συμμετοχή του διδάσκοντος για την αναβαθμολόγηση του γραπτού. Η βαθμολογία θα προκύπτει από το μέσον όρο της βαθμόλογίας των μελών της Επιτροπής.
Σε περίπτωση αρνητικής κρίσεως, ο σπουδαστής μπορεί να κάνει εκ νέου χρήση του δικαιώματός του αυτού μετά από τρεις εξεταστικές περιόδους στις οποίες συμμετείχε ανεπιτυχώς.

Αρθρο 15

Διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων, "τράπεζα Θεμάτων"

1. Για την ανάπτυξη των θεμάτων, χορηγούνται στους εξεταζόμενους οπουδαστές ειδικά σφραγισμένα και υπογραμμένα ιδιόχειρα από τον εξεταστή του μαθήματος φύλλα χάρτου - κόλλες αναφοράς ή τυπωμένα ερωτηματολόγια - με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας.

2. Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος, των στοιχείων ταυτότητας των εξεταζομένων.

3. Σπουδαστής που καταλαμβάνεται ν' αντιγράφει από βιβλία ή σημειώσεις ή από γραπτό σπουδαστή ή συνεννοείται με άλλον ή άλλους σπουδαστές ή παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το γραπτό του από τον επιτηρητή που έκανε τη διαπίστωση αυτή.

4. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων εκδίδεται σχετική εγκύκλιος από τον αρμόδιο αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, η οποία είναι υποχρεωτική στην εφαρμογή της.

5. Η κατ' εξαίρεση και με ειδικές συνθήκες εξέταση επιτρέπεται μόνο για σπουδαστές με ειδικές ανάγκες.

6. Μέοα σε πέντε (5) ημέρες από τη διεξαγωγή του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός καταθέτει στο τμήμα τη βαθμολογία των εξετάσεων περιόδου καθώς και τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Μετά από σχετικό έλεγχο, το τμήμα προβαίνει στην ανακοίνωοη των αποτελεσμάτων και στην αρχειοθέτηση των βαθμολογιών.

7. Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται με ευθύνη του εξεταστή γία ένα εξάμηνο. Κατά το διάστημα αυτό ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει από τον αρμόδιο διδάσκοντα να δει το γραπτό του.

8. α. 0 εξεταστής κάθε μαθήματος υποχρεούται να παραδίδει στον υπεύθυνο της Ο.Μ. της σχολής του ένα (1) αντίγραcφο των θεμάτων που προορίζονται για την εξέταση των σπουδαστών.

8. β. Στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου, γίνεται αξιολόγηση των θεμάτων που κατατέθηκαν στη σχολή από την οικεία ομάδα μαθημάτων και αποφασίζεται η κωδικοποίηοη ή μη συγκεκριμένου θέματος.

8. γ. Για την κωδικοποίηση, αρχειοθέτηοη, διατήρηση και διακίνηση των θεμάτων του προηγούμενου εδαφίου δημιουργείται σε κάθε σχολή TEΙ "Τράπεζα θεμάτων" κατά τμήμα και ομάδες μαθημάτων, σκοπός της οποίας είναι η διευκόλυνση των εξεταστικών διαδικασιών. 0 χαρακτήρας των θεμάτων είναι εμπιστευτικός.

8. δ. Η Τράπεζα θεμάτων λειτουργεί και ως δανειστική μεταξύ των μελών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. της σχολής.

Αρθρο 16

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

1. Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση οχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών.

Τα τακτικά μέλη του Ε.Π. καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες του Τμήματος, προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας τα οποία εγκρίνονται από την ομάδα μαθημάτων και ανακοινώνονται έγκαιρα στους σπουδαστές.

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώρσι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του Τ.Ε.Ι., πτυχιακή εργαοία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός Τ.Ε.Ι. σε οργανσμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λ.π.,, ύστερα από απόφαση του συμβουλίου του τμήματος. Τις προϋποθέσεις ανάθεσης πτυχιακών εργασιών και κάθε σχετικό θέμα καθορίζει με απόφασή της η ομάδα μαθημάτων.

2. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τρεις (3) σπουδαστές με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή.

3. Κάθε μέλος του Ε.Π. του τμήματος καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες στα πλαίσια απασχόλησής τους αναλαμβάνει την επίβλεψη αριθμου πτυχιακών εργασιών, ανάλογα με τις ώρες διδακτικού έργου που του έχει ανατεθεί. Ο αριθμός πτυχιακών εργασιών που μπορούν να επιβλέπουν τα μέλη του Ε.Π. καθορίζεται από το συμβούλιο του τμήματος.

4. Από το συμβούλιο του τμήματος ορίζεται για κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας ένα τακτικό ή έκτακτο μέλος του Ε.Π. που επιβλέπει την προοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους σπουδαστές στην αναζήτηοη της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και οε εξοπλισμο και εποπτεύει τα μέλη τoυ Ε.Τ.Π. οπου η συμβολή τους κρίνεται αναγκαία. Επίσης εισηγείται στον προϊστάμενο του τμήματος τη διάθεση των απαραίτητων χρηματικών ποσών για αναλώσιμα υλικά κ.λπ. Για πτυχιακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός ΤΕΙ, ο επιβλέπων εκπαιδευτικός περιορίζεται στο επιστημονικό τεχνικό μέρος της εργασίας.
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε μέλη Ε.Π. ή σε επιστημονικούς συνεργάτες άλλου τμήματος ή γενικού τμήματος μετά από κοινή απόφαση των συμβουλίων των δύο τμημάτων.

5. Η επεξεργαοία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέραν από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος.

6. Μετα την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ο επιβλέπων εκπαιδευτικός εισηγείται γραπτώς προς τον προιστάμενο ταυ Τμήματος τη σύσταση εξεταστικής Επιτροπής για την αξιολόγησή της. Η εισήγηση του επιβλέποντα υποβάλλεται δια του πρωτοκόλλου στον Προιστάμενο τσυ Τμήματος από τον σπουδαστή με ειδική αίτηση στην οποία επισυνάπτονται και 4 αντίτυπα της πτυχιακής εργασίας. Από αυτά το ένα μένει στο Τμήμα και από ένα παίρνει το κάθε μέλος της Επιτροπής.

Ο Προιστάμενος του τμήματος ορίζει ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων, κατά την οποία γίνεται παρουσία της πτυχιακής εργασίας ή αριθμού πτυχιακών εργασιών ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του Ε.Π. του τμήματος, ο οποίος προεδρεύει και της επιτροπής. Την παρουσίαση αυτή μπόρούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι σπουδαστές της Σχολής.

7. Σε περίπτωση έλλειψης μέλων των Ε.Π., συναφούς ειδικότητας στο ίδιο τμήμα, η επιτροπή συμπληρώνεται από μέλη άλλου τμήματος ή γενικού τμήματος που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο. Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουοίαση της εργαοίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος σπουδαστές. Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας, κρίνουν κατά πλειοψηφία στην επιτυχή ή μη περάτωση αυτής, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, ο βαθμός που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα επεξεαγασίας ξεχωριστά προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της επιτροπής.

8. Στην περίπτωcη που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης, όπως ορίζεται στις παραγραφους 6 και 7 του άρθρου αυτού.

Αρθρο 17

Πρακτική Ασκηση στο Επάγγελμα

0ι σπουδαστές υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τον Ν. 1404/83 και τις διατάξεις του σχετικού Π.Δ.

Αρθρο 18

Βαθμός πτυχίου. Ανακήρυξη πτυχιούχων

1. Ο βαθμάς πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από τον τύπο:

Β=(δ1β1 + δ2β2 + ...+ δnβn)/(δ1+δ2+..+.δn)

οπου β1, β2, ......, βn είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε o σπουδαστής και δ1, δ2, ...... , δn. οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία με τον αριθμό διδακτικών μονάδων που ορίζεται οτην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παροντος.

2. Ο/Η τελειόφοιτος των Τ.Ε.Ι. ανακηρύσσεται πτυχιούχος, αφότου συμπληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του νόμου 1404/1983, προυποθέσεις και ειδικότερα από τη χρονολογία που κατατέθηκε μεσω πρωτοκόλλου της σχολής και η τελευταία προυποθεση.

Αρθρο 19

Φυσικτή Αγωγή - Αθλητικές δραστηριοτητες

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής του ΤΕΙ είναι αρμοδιοι για την μαζική άσκηση και άθληση των σπουδαστών με στόχο την εδραίωση και βελτίωση της σωματικής τους υγείας και την ψυχαγωγία τους. Οι σπουδαστές έχσυν την δυνατότητα να μετέχουν στο πρόγραμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων. που διεξάγεται με την ευθυνη των Καθηγητών Φυσικης Αγωγής, στο οποίο περιλαμβάνονται εσωτερικοί αγώνες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής έχουν τηv ευθύνη για τη συγκρότηση αντιπροσωπευτικών ομάδων για τη συμμετοχή των ΤΕΙ σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε κάθε αθλητική εκδήλωση που θα εγκρίνουν τα αρμόδια όργανα του ΤΕΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Τίτλοι σπουδών, βιβλιαρια, ταυτότητα, τηρούμενα βιβλία

Αρθρο 20

Τίτλοι σπουδών

1. Στους οπουδαστές του Τ.Ε.Ι. χορηγούνται οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών:

α. βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης
β. πιστοποιητικό αποφοίτησης
γ. πτυχίο

2. Η βεβαίωση οπουδαστικής κατάατασης αποτελεί αντίγραφο του βιβλιαρίου σπουδών του σπουδαστή.

3. Το πιστοποιητικό αποφοίτησης επέχει θέση αντιγράφου πτυχίου.

4. Ο τύπος του πτυχίου καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 27 του ν. 1404/83.

Αρθρο 21

Βιβλιάριο σπουδών, σπουδαστική ταυτότητα, εισιτήριο

1. Στους σπουδαστές των T.E.t. χορηγούνται:

α. βιβλιάριο σπουδών και
β. σπουδαστική ταυτότητα, ο τύπος και το περιεχbμενο των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. χορηγείται επίσης και ειδικό σπουδαστικό εισιτήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 22

Τηρούμενα βιβλία στο τμήμα και τη σχολή

1. Για την παρακολούθηση της σπουδαστικής κατάστασης του τμήματος τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και πρακτικά:

α. μητρώο σπουδαστών
β. μητρώο πτυχιούχων
γ. βιβλίο πρακτικών Συμβουλίου του Τμήματος
δ. βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

2. α. Ο τύπος και το περιεχόμενο του Μητρώου σπουδαστών καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι.

β. Το βιβλίο των πρακτικών του Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, αποτελείται από τα επιμέρους δακτυλογραφημένα έντυπα ή πρακτικά, τα οποία στο τέλος κάθε χρόνου βιβλιοδετούνται και αρχειοθετούνται χρονολογικά.

3. Σε επίπεδο σχολής τηρείται μόνο βιβλίο πρακτικών του συμβουλίου σύμφωνα με την περίπτωση (β) της προηγούμενης παραγράφου, καθώς επίσης και καρτελο-αρχείο (σύστημα kardex) του σπουδαστικού δυναμικού όλης της σχολής.

4. Τα Τμήματα μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή για την τήρηση της σπουδαστικής κατάστασης και να χορηγούν επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα αυτής στον ενδιαφερόμενο σπουδαστή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα 30 Απριλίου 1999

Ο Υπουργός
Γεράσιμος Δ. Αρσένης


Αντιγρφή από το ΗΝet .teipir.gr