ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τμήματος Η/Υ Συστημάτων - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΕπώνυμο: Έτος Εισαγωγής:
Όνομα: Τηλέφωνο:
Όνομα πατέρα: Αρ. Ταυτότητας:
Όνομα μητέρας: Τηλέφωνο:
Διεύθυνση: Τρόπος
εισαγωγής:
Εξάμηνο σπουδών:
Α΄ Εξάμηνο
A/A Μάθημα Επιλογή
1 Μαθηματικά Ι
2 Φυσική Ι
3 Ηλεκτροτεχνία Ι
4 Προγρ/σμός Ι
5 Ηλεκτρονικά Ι
6 Η/Ν Σχέδιο Ι
7 Αγγλικά Ι
Β΄ Εξάμηνο
A/A Μάθημα Επιλογή
8 Μαθηματικά ΙΙ
9 Φυσική ΙΙ
10 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
11 Προγρ/σμός ΙΙ
12E Ηλεκτρονικά ΙΙ
13 Η/Ν Σχέδιο ΙΙ
14 Αγγλικά ΙΙ
Γ΄ Εξάμηνο
A/A Μάθημα Επιλογή
15 Μαθηματικά ΙΙΙ
16 Ηλεκτροτεχνία ΙΙΙ
17 Προγρ/σμός ΙΙΙ
18 Μικροηλεκτρονική Ι
19 Αρχές Οργ. Επιχ.
20 Αγγλικά ΙΙΙ
Δ΄ Εξάμηνο
A/A Μάθημα Επιλογή
21E Προγραμματισμός ΙV
22E Λογικά Κυκλώματα
23E Σ.Α.Ε.
24E Μικροηλεκτρονική ΙΙ
25 Μετρήσεις
26 Αγγλικά IV
27 Φυσική Στ. Σωμ.
28 ή Γλώσσα Cobol
29 ή Γλώσσα Forth/C
Ε΄ Εξάμηνο
A/A Μάθημα Επιλογή
30E Ψηφιακή Επεξ. Σημάτων
31E Μικροεπεξεργαστές
32 Οικ. Μικροεπεξεργαστών
33 Περφ. Μονάδες Η/Υ Ι
34 Τηλεπικοινωνίες
35E Λειτουργικά Συστ. Η/Υ
36 Βλάβες & Συντηρ. Η/Υ
37 Αγγλικά V
ΣΤ΄ Εξάμηνο
A/A Μάθημα Επιλογή
38E Περιφ. Μονάδες Η/Υ ΙΙ
39E Ρομποτική
40E Ψηφιακά Σ.Α.Ε.
41E Συστήματα Ανάπτ. μ/Υ
42E Επικοινωνίες μ/Υ
43E Η/Ν Δίκτυα Η/Υ
44E Οικογένειες μ/Υ
45E Cad-Cam & Εξομοίωση


Πτυχιακή Εργασία

Ομάδα Μαθημάτων
Επιβλέπων Καθηγητής Πτυχιακής:

Πρακτική Άσκηση