ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ;

Αναγκαία Συνθήκη για την είσοδο της χώρας στην Κοινωνία των Πληροφοριών είναι η Διασύνδεση των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με Υψηλ ές Ταχύτητες. Ενα Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο αυτής της δυνατότητας, θα εξυπηρετούσε τις επείγουσες ανάγκες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για υποστήριξη νέων Υπηρεσιών Ττηλεματικής. Αυτή την αναγκαιότητα καλείται να καλύψει τοGUNet.

 Το έργο GUNet (Greek Universities NETwork) αποτελεί οριζόντια δράση των 18 ΑΕΙ και 14 ΤΕΙ της χώρας, και ουσιαστικά ενεργοποιήθηκε τα μέσα Ιανουαρίου 1997 με την υπογραφή της ανάθεσης του έργου από το ΥπΕΠΘ στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Ανάδοχος του έργου με κύριο συντονιστικό και απολογιστικό ρόλο είναι το Παν/μιο Αθηνών. Ευχής έργο είναι ό τι το GUNet δεν στηρίζεται σε μηδενική βάση, αλλά, όπως τα πράγματα έχουν μέχρι σήμερα δείξει, αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τις υπάρχουσες υποδομές των εμπλεκομένων φορέων. Σημαντικός είναι ο ρόλος του ΕΜΠ και του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας). Eπίσης το έργο δεν υποκαθιστά τις κάθετες δράσεις των Ιδρυμάτων, αντίθετα τις στηρίζει και συγχρόνως τις θεωρεί σαν προϋπόθεση για την κοινωνία των πληροφοριών.

 Ειδικότερα στόχος του GUNet είναι η αναβάθμιση και η επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας όλης της χώρας σε Λειτουργικά και Τεχνολογικά Προηγμένες Υπηρεσίες Κορμού ΙΝΤΕRΝΕΤ, για ανάπτυξη Υπηρεσιώ ν Τηλεματικής ή Ολοκληρωμένων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών με Διαδικτύωση Πολυμέσων σε Εθνικό αλλά και Διεθνές επίπδο.

 Αμεσα οφέλη της Ακαδημαϊκης Κοινότητας από την επιτυχία του GUNet είναι :

 

Επιπρόσθετα, οι προηγμένες υπηρεσίες δικτύου κορμού του GUNet θα προσφέρουν, δυνατότητες Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης, παροχή πρόσβασης σε Εκπαιδευτικ ές Μονάδες και Βιβλιοθήκες Νομαρχιών, παροχή πρόσβασης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δυνατότητα πρόσβασης σε Διοικητικά Στελέχη του ΥΠΕΠΘ, δυνατότητα ταχείας διεκπεραίωσης διοικητικών λειτουργιών του ΥΠΕΠΘ κ αι των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

η ΠΡΟΟΔΟΣ του ΕΡΓΟΥ και η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

 Το ΤΕΙ Πειραιά συμμετέχει στο πρόγραμμα, όπως και τα άλλα ΤΕΙ της χώρας, σαν μέλος της κοινοπραξίας GUNet και είναι μελος της 4-μελούς εκπροσώπησης των ΤΕΙ στην Διοικούσα Επιτροπή του GUNet από τον Ιούνιο 1997.

 Τον Ιούλιο 97 η ΔΕ GUNet καθόρισε την κατανομή των πιστώσεων στα επιμέρους Ιδρύματα, οπότε και ουσιαστικά ενεργοποιήθηκαν οι προγραμματισμοί ενεργειών των επιστημονικών υπευθύνων των Ιδρυμάτων. Στο μεσοδιάστημα το ΤΕΙ Πειρα ιά συμμετείχε στην καταγραφή της δια-δικτυκής κατάστασης και έκανε ενέργειες για την αναβάθμιση της γραμμής συνδεσής του με το INTERNET. Aν και δεν είναι πρωτότυπο, είναι όμως ουσιαστικό να αναφερθεί, ότι η χρονική ανταπόκριση του ΟΤΕ στα αιτήματά μας δεν ήταν ικανοποιητική. Αυτό σημαίνει ότι για καθε αναβάθμιση ή επέκταση πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ότι αυτή δεν μπορεί να γίνει πλέον μονομερώς, αλλα πρέπει να συντονισθούν πολλοί φορείς. Ισως το σημαντικότερ ο όφελος από την εμπλοκή της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο GUNet να είναι η ανάπτυξη κλίματος συνεργασιμότητας. Η ένταξή μας στο GUNet και η σύνδεση μας στο INTERNET γίνεται από 25 Σεπτ-97 και μέσω ΕΔΕΤ με γραμμή ΗellasPac II . Π αράλληλα εξακολουθεί να λειτουργει η σύνδεσή μας μέσω ΑΡΙΑΔΝΗΣ με γραμμή ΗellasCOM, η σύνδεση αυτή θα εξακολουθεί να μας παρέχει υπηρεσίες μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ποιότητας υπηρεσιών της νέας σύνδεσης, και στη συνέχεια μέχρι να επιτευχθούν μεγαλύ τερες ταχύτητες σύνδεσης μας με GUNet θα χρησομοποιηθεί σαν BACK-up.

 Επίσης για το ΤΕΙ Πειραιά : 

 

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του GUNet και η αναλογία του ΤΕΙ Πειραιά ( ΔΕ. ΙΟΥΛ-97)

 

Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ OIKONOMIKOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ GUNET

ΔΡΧ.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Ε 1.1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

830.000.000

14.000.000

Ε .1.1.1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

478.000.000

0

Ε. 1.1.2

ΤΕΧΝΙΚΟ

296.000.000

14.000.000

Ε. 1.1.3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗΣ

56.000.000

0

Ε 1.2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

269.000.000

650.000

Ε. 1.2.1

ΜΕΛΕΤΕΣ

30.000.000

0

Ε 1.2.2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ

82.000.000

0

Ε. 1.2.3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

85.000.000

650.000

Ε. 1.2.4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

72.000.000

0

Ε.1.3

ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

4.911.000.000

68.310.000

Ε. 1.3.1

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

122,200.000

940.000

Ε. 1.3.2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

700.000.000

15.000.000

Ε. 1.3.3

ΑΝΑ- ΔΙΑ / ΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ.

105.000.000

340.000

Ε 1.3.4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΕΛΗ & Υπηρεσιες

3.650.000.000

49.730.000

Ε 1.3.5

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

300.000.000

460.000

Ε 1.3.6

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

610.000

Ε 1.3.7

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

460.000

Ε 1.3.8

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

770.000

Ε 1.3.9

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

12.200.000

0

Ε 1.3.10

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21.600.000

0

Ε. 1.4

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

315.000.000

2.410.000

ΣΥΝΟΛΑ

6.325.000.000

85.370.000

 

Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η

 Το GUNet έχει άμεση συμπληρωματικότητα με το ΕΔΕΤ, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση των Ιδρυμάτων στο διεθνές INTERNET μέσω του Διευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού - Ερευνητικού Δικτύου DANTE ( 2 Mbps ) & ΤΕΝ-34 με ΑΤΜ ( σήμερα 10 Μbps και σύντομα 34 Mbps). Η τεχνολογία ΑΤΜ θα χρησιμοιηθεί για την ολοκλήρωση του GUNet. Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΔΕΤ, GUNet, GRNET, DANTE, TEN-34 μπορούν να αναζητηθούν ξεκκινώντας από τη διεύθυνση www.gunet.gr. Επιθυμία μας είναι η έκδοση αυτή να γινει περιοδ ική και ηλεκτρονική με περισσότερα τεχνικά στοιχεία τα οποία υποσχόμεθα ήδη για το επόμενο τεύχος.

 Στείλτε μας τα σχόλιά σας : slev@teipir.gr