ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.ΤΟΥ ECHO : ΚΕΦ. 6, ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ (GLOSSARY OF TERMS) Σελίδα αφετηρίας του I'M-Europe Σελίδα αφετηρίας του ECHO Επιστροφή στα Περιεχόμενα του εγχειριδίου χρήστη

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ECHO

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ (GLOSSARY OF TERMS)ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

'ΑΜΕΣΟΣ
Εξοπλισμός και/ή συστήματα τα οποία συνδέονται και επικοινωνούν μεταξύ τους.

Ελληνική σημαία κυματιστή (γαλάζια) {Σημείωση της Ελληνικής εκδοχής : στην περίπτωση αυτή πρόκειται για ταχύα ανταπόκριση του ενός προς το "υποβληθέν" αίτημα του άλλου και τανάπαλιν. Χρησιμοποιείται στα αλληλεπιδρασιακά συστήματα. }

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πρόκειται για ένα πρωτόκολο το οποίο αποφασίζει (determines) εάν ένα απλό κανάλι χειρίζεται ένα ή δύο σήματα ταυτόχρονα. Αυτά τα σήματα δύνανται να πηγαίνουν είτε σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις είτε και τα δύο στον ίδιο δρόμο. 'Ενας διαμορφωαποδιαμορφωτής (ΔΑΔ, modem) πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας (full duplex) μπορεί να εκπέμψει και να λάβει την ίδια στιγμή. 'Ενας διαμορφωαποδιαμορφωτής μισής αμφίδρομης επικοινωνίας (half duplex) μπορεί να εκπέμψει ή να λάβει, μα όχι και τα δύο την ίδια στιγμή.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΒΔ)
Μια βάση δεδομένων (ΒΔ) συνήθως περιέχει αναφορές σε έγγραφα (documents), τα οποία, εφόσον αναγνωριστούν μέσω χρήσης της ΒΔ, μπορούν να παραγγελθούν σε εκτυπωμένη μορφή.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ (ΔΑΔ)
Διαμορφωτής-αποδιαμορφωτής. Μία συσκευή η οποία μετατρέπει δεδομένα σε μια μορφή η οποία μπορεί να εξεπεμπφθεί (be transmitted) δια μέσου τηλεφωνικών γραμμών.

ΔΙΑΤΑΓΗ
'Ενα στοιχείο το οποίο διαμορφώνει μέρος ενός συνόλου οδηγιών αναγνώσιμων από τη "μηχανή" και το οποίο καθοδηγεί τη "μηχανή" να αναλάβει κάποια δράση.

ΔΥΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΟ (ΔΥΨ)

Το bit είναι σύντμηση του binary digit (δυαδικό ψηφίο). Το μικρότερο δυνατό στοιχείο δυαδικής πληροφορίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ
'Ενα στοιχείο ΒΔ ή τράπεζας πληροφοριών που έχει να κάνει με μία καταχώρηση (entry), για παράδειγμα σχετιζόμενο με ένα απλό έγγραφο (document).

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
'Ενα χαρακτηριστικό το οποίο ποικίλλει από μια ΒΔ σε μια άλλη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δείτε την επιστροφή φορτίου. Φάσμα ημερομηνιών καταχώρησης. Το φάσμα των ημερομηνιών μέσα στο οποίο έχουν εισαχθεί δεδομένα στη ΒΔ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
Το πλήκτρο επιστροφής φορτίου (carriage return) ή εισαγωγής (enter) σε ένα πληκτρολόγιο ΗΥ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
'Ενα σύστημα επικοινωνιών βασιζόμενο σε έναν κεντρικό ΗΥ (mainframe) όπου μπορούν να του αποσταλλούν μηνύματα και από το οποίο μπορούν να ληφθούν, από άλλους συνδρομητές (subscribers) του συστήματος. Τέτοια συστήματα παρέχουν επίσης συχνά πύλες σύζευξης (gateways) σε άλλα συστήματα και στον οικοδεσπότη (host) ECHO.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ
Μια τιμή η οποία υποτίθεται από τον ΗΥ κατά την απουσία οποιασδήποτε άλλης εισαγωγή (input) τελεστή.

ΚΙΛΟ
Στις περισσότερες τεχνολογίες ο όρος κίλο με μικρό k, αναφέρεται στον αριθμό 1000. Στην τεχνολογία των ΗΥ ένα kilobyte είναι 1024 και αυτό αναπαρίσταται ως Κίλο με κεφαλαίο K.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ)
Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την απελευθέρωση μιας τηλεφωνικής γραμμής από ένα modem (ΔΑΔ). Κανονικά στέλνεται μια διαταγή στον διαμορφωαποδιαμορφωτή από το τερματικό και ο διαμορφωαποδιαμορφωτής το μετατρέπει αυτό σε ένα σήμα το οποίο κατανοείται από το δίκτυο. Το χαρτοαντιγραφικό (hardcopy) εκτυπωμένο υλικό, γενικώς πηγάζει εκ ενός ΗΥ.

ΛΕΞΗ (ΔΕΚΑΕΞΑΔΑ ΔΥΑΔΙΚΩΝ ΨΗΦΙΩΝ)
Μια ομάδα δύο ψηφιολέξεων (bytes) που αναπαριστούν μια μονάδα δεδομένων και απασχολούν μία τοποθεσία (θέση, location) αποθύκευσης.

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ
Μια σειρά χαρακτήρων την οποία χρησιμοποιούμε για να ερευνήσουμε (search). Αυτοί οι χαρακτήρες συνήθως θα σχηματίζουν μια και μόνη λέξη μα επίσης δύνανται να σχηματίζουν μια σειρά λέξεων, ή ακόμη και μια αναφορά η οποία δεν είναι μια αποδεκτή λέξη.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
'Ενα σύνολο οδηγιών σε αναγνώσιμη από τη "μηχανή" μορφή το οποίο κάνει έναν ΗΥ να πραγματοποιεί κάτι χρήσιμο.

ΜΕΣΙΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
'Ενα πρόσωπο ή οργανισμός ο οποίος διαδίδει πληροφορίες σε εμπορική βάση.

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΩ
Η πρόσβαση πληροφοριών από μια απόμακρη (remote) πηγή και η καταγραφή των είτε σε δίσκο ή ως χαρτοαντίγραφο για μέλλουσα αναφορά.

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ
'Ενας οικοδεσπότης ΗΥ είναι ο ελεγκτής ΗΥ σε μια πολυυπολογιστική (multiple computer) δραστηριότητα

ΟΡΜΑΘΟΣ (ή ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΑ)
Μία σειρά χαρακτήρων.

ΠΕΔΙΟ
Η υποδιαίρεση μιας εγγραφής (record) σε μια ΒΔ. Συνήθως έχει να κάνει με μία όψη (aspect) πληροφοριών σχετιζόμενων με το θέμα και ενδεχομένως, για παράδειγμα, απλώς να είναι ένας αριθμός εγγράφου (document) (αριθμός ISBN) ή ίσως να είναι το κείμενο μιας σύντμησης. Μία εγγραφή μπορεί να έχει τόσα πεδία όσα απαιτούνται.

ΠΡΟΤΡΟΠΗ
'Ενα μήνυμα το οποίο εμφανίζεται σε μια οθόνη και το οποίο ενδεικνύει στον χειριστή ότι θα έπρεπε να αναλάβει κάποια δράση.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ
Οι συμβάσεις που διέπουν (governing) την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ανεξαρτήτων τερματικών ΗΥ. Αυτές οι συμβάσεις σχετίζονται με την ταχύτητα επικοινωνίας (Bauds), μήκος λέξεων (word length), δυαδικά ψηφία εκκίνησης και παύσης (start and stop bits), ισοτιμία (parity), και εάν η επικοινωνία πρόκειται να είναι αμφίδρομη (duplex) ή απλή (simplex).

ΠΥΛΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
'Ενα βασιζόμενο σε ΗΥ σύστημα επικοινωνιών που παρέχει πρόσβαση σε άλλα συστήματα.

ΣΥΝΔΕΩ
Μια κοινά χρησιμοποιούμενη έκφραση για να περιγράψει τη σύνδεση ενός συνδρομητή (subscriber) του PSDN στον τοπικό κόμβο δικτύου.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μια καταμέτρηση της συχνότητας με την οποία ένα δικατάστατο (two state) σήμα επικοινωνιών μεταβάλλει την κατάστασή του. Συχνά χρησιμοποιείται συνώνυμα με το δυαδικά ψηφία ανά δευτερόλεπτο (bits per second) μα μιλώντας αυστηρά αυτό είναι αναληθές, παρόλα ταύτα είναι χρήσιμο για πολλούς πρακτικούς σκοπούς όπως η εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου εκπομπής μιας συγκεκριμένης ποσότητας κειμένου.

ΤΕΛΕΣΤΗΣ
'Ενας χαρακτήρας ο οποίος αποτελεί μέρος ενός συνόλου οδηγιών αναγνώσιμων από τη "μηχανή" και ο οποίος προσδιορίζει μια λειτουργία.

ΤΕΜΑΧΙΟ
Στην ορολογία των επικοινωνιών, ένα ποσό δεδομένων πάνω στο οποίο βασίζονται οι χρεώσεις για τη χρήση των υπηρεσιών διακοπτόμενων πακέτων (packet switching services). Το μέγεθος τεμαχίου καθορίζεται από την τηλεπικοινωνιακή αρχή που λειτουργεί (operating) την υπηρεσία και προς τούτο είναι μεταβλητό.

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
Μια συσκευή με μονάδα οπτικής απεικόνισης και πληκτρολόγιο επιτρέπουσα σε δεδομένα να εισαχθούν και να ληφθούν μέσω της οθόνης. 'Ενας προσωπικός ΗΥ μπορεί να δράσει ως τερματικό.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
Μια τράπεζα πληροφοριών περιέχει αριθμητικά δεδομένα ή άλλα σύντομα γεγονότα σχετιζόμενα με ένα συγκεκριμένο θέμα, απ'όπου πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν μέσω ενός τερματικού.

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
'Ενα σύνολο τεμαχίων (items) τα οποία ανήκουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
'Ενα γράμμα, αριθμός ή σύμβολο, συνήθως μέσα στο φάσμα του κώδικα ASCII.

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ
Μια ομάδα οκτώ δυαδικών ψηφίων η οποία αναπαριστά έναν χαρακτήρα.ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

ASCII
Σημαίνει: Αμερικανικός Πρότυπος Κώδικας για Ανταλλαγή Πληροφοριών (American Standard Code for Information Exchange). 'Ενας ευρέως χρησιμοποιούμενος πίνακας κωδίκων ο οποίος αναπαριστά αριθμούς, γράμματα και άλλους χαρακτήρες τα οποία χρησιμοποιούνται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

CCL
Είναι ακρωνύμιο της φράσης: Γλώσσα Κοινών Διαταγών (Common Command Language). Η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τον οικοδεσπότη ECHO και τώρα υιοθετημένη ως ένα εκ της πραγματικότητας (de facto) πρότυπο (standard) από έναν αριθμό χρηστών ΒΔ.

CPU
Εξηγείται ως: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit). Πρόκειται για το τμήμα αυτό του ΗΥ το οποίο ελέγχει όλες τις άλλες λειτουργίες.

DIANE
Αρχικά της φράσης: Δίκτυο Απευθείας Πρόσβασης Πληροφοριών για την Ευρώπη (Direct Information Access Network for Europe). Μια πρωτοβουλία για να διεγείρει το όφελος της τεχνολογίας πληροφοριών υπό τη διαχείρηση (management) του DGXIII/B της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ECU
Σύντμηση του: Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (European Currency Unit). Μια φανταστική νομισματική μονάδα που χρησιμοποιείται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες σε ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών.

Ελληνική σημαία κυματιστή (πράσινη) {Σημείωση της Ελληνικής εκδοχής : το όνομα του "ευρωνομίσματος", του ECU όταν αρχίσει να υπάρχει θα είναι ΕΥΡΩ (EURO) από την Ελληνική λέξη ΕΥΡΩΠΗ και θα γράφει επάνω και τις δύο γραφές -και την Ελληνική και τη Λατινική.}

GRIPS
Ακρωνύμιο της φράσης: Γενικό Σύστημα Επεξεργασίας Σχετικιστικών Πληροφοριών (General Relational Information Processin System). Είναι μια γλώσσα διαταγών Γερμανικής "καταγωγής" (origin), που λέγεται κανονικά GRIPS Kommandosprache, η οποία συσσωματεί (incorporates) τη Γλώσσα Κοινών Διαταγών (Common Command Language, CCL) που χρησιμοποιείται από τον οικοδεσπότη ECHO. H CCL είναι ένα τυποποιημένο (standardised) υποσύνολο του GRIPS.

PAD
Αυτό είναι σύντμηση του: Πακέτο Συμβολομεταφραστή - Αντισυμβολομεταφραστή (Packet Assembler/Disassembler). Τούτο το τμήμα του PSDN που του επιτρέπει να επικοινωνεί με κανονικά modem (ΔΑΔ, διαμορφωαποδιαμορφωτές) συνδεδεμένα σε PC και σε τερματικά σε τρόπο λειτουργίας (mode) χαρακτήρων.

PSDN
Συντομογραφία του: Δίκτυο Δεδομένων Διακοπτόμενων Πακέτων (Packet Switched Data Network). 'Ενα βασιζόμενο σε ΗΥ σύστημα επικοινωνιών που κανονικά λειτουργείται (operated) από την τηλεπικοινωνιακή αρχή, χρησιμοποιώντας κανονικά ηχούσες (voiced) τηλεφωνικές γραμμές για σύνδεση χρηστών, αλλά μετατρέποντας την εισαγωγή τους σε πακέτα δεδομένων τα οποία τότε μεταδίδονται ταχύτερα και δια τούτο με μικρότερο κόστος από ότι μπορεί να επιτευχθεί αλλωτρόπως (otherwise).

PSS
Τούτη η συντομογραφία σημαίνει: Υπηρεσία Διακοπτόμενων Πακέτων (Packet Switching Service).

PSTN
Αυτό με τη σειρά του εξηγείται ως: Δημόσιο Διακοπτόμενο Τηλεφωνικό Δίκτυο (Public Switched Telephone Network). Μερικές φορές χρησιμοποιείται έναντι του PSDN.

SDI
Τούτο στα Ελληνικά σημαίνει: Επιλεκτική Διάδοση Πληροφοριών (Selective Dissemination of Information). 'Ενα μέσο με το οποίο ένας μεσίτης πληροφοριών μπορεί να παράσχει αυτόματα πληροφορίες στους χρήστες οι οποίες είναι σχετικές με αυτούς μέσω της χρήσης μονίμων πλαισίων έρευνας (search profiles).


ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ


ΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
BAUD (BITS/SEC, BITS/S) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
BIT ΔΥΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΟ (ΔΥΨ)
BYTE ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ
CARRIAGE RETURN ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
CHARACTER ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
COMMAND ΔΙΑΤΑΓΗ
CONNECT ΣΥΝΔΕΩ
DATABANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
DATABASE ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΒΔ)
DATABASE DEPENDENT ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
DEFAULT ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ
DOWNLOAD ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΩ
DUPLEX ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ELECTRONIC MAIL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ENTER ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ
FIELD ΠΕΔΙΟ
GATEWAY ΠΥΛΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
HANG UP ΚΛΕΙΣΙΜΟ (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ)
HOST ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ
INFORMATION BROKER ΜΕΣΙΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
KEYWORD ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ
KILO ΚΙΛΟ
MODEM ΔΙΑΜΟΡΦΩΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ (ΔΑΔ)
ON-LINE ΑΜΕΣΟΣ
OPERATOR ΤΕΛΕΣΤΗΣ
PROMPT ΠΡΟΤΡΟΠΗ
PROTOCOL ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ
RECORD ΕΓΓΡΑΦΗ
SEGMENT ΤΕΜΑΧΙΟ
SOFTWARE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
STRING ΟΡΜΑΘΟΣ (ή ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΑ)
SUBSET ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
TERMINAL ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
WORD ΛΕΞΗ (ΔΕΚΑΕΞΑΔΑ ΔΥΑΔΙΚΩΝ ΨΗΦΙΩΝ)


Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση της Ελληνικής έκδοσης : Οι σύνδεσμοι (links) οι οποίοι περιέχουν μόνον γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου οδηγούν στους συνδέσμους που οδηγεί και το αντίστοιχο Αγγλικό κείμενο. Δεν υπάρχουν στα Ελληνικά διότι δεν αποτελούν αντικείμενο της εργασίας μου. 'Οσο για τους υπόλοιπους, οδηγούν σε Ελληνικά κείμενα, εκτός και αν αναφέρεται κάτι άλλο.}


[ Σελίδα αφετηρίας του οικοδεσπότη ] [ Help ] [ Συχνά Απευθυνόμενες Ερωτήσεις ] [ Subject Index ] [ Text Search ] [ Discussion forums] [ Feedback and queries ] [ Europa WWW server ]
©ECSC-EC-EAEC, Brussels-Luxembourg, 1995
webmaster@echo.lu


Για όσους επιθυμούν πλαίσια (frames)

Βέλος προς τα αριστερά
Προηγούμενη ιστοσελίδα της εργασίας
Βέλος προς τα δεξιά
Ακολουθούσα ιστοσελίδα της εργασίας
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας (ενότητα του ECHO)
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας (ανακεφαλαίωση)
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας της εργασίας

Για όσους δεν επιθυμούν πλαίσια (frames)

Βέλος προς τα αριστερά
Προηγούμενη ιστοσελίδα της εργασίας
Βέλος προς τα δεξιά
Ακολουθούσα ιστοσελίδα της εργασίας
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας (ενότητα του ECHO)
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας (ανακεφαλαίωση)
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας της εργασίας